המרכז הישראלי לאתיקה

המרכז הישראלי לאתיקה בירושלים הוא מוסד ציבורי המהווה מרכז ארצי לענייני אתיקה בישראל.

האתיקה עוסקת בנורמות של הרצוי ולא של המצוי של בעלי המקצוע, והדיון המרכזי בה הוא המעשה הראוי לעומת המעשה שאינו ראוי.

אתיקה יכולה לעסוק במקצועות מסוימים כגון: אתיקה רפואית, אתיקה חינוכית, אתיקה של עורכי דין וכד'.

בנושאי משרה או בבעלי תפקיד כגון: אתיקה של שר בממשלה, אתיקה של חבר כנסת, אתיקה של מפקד בצבא, אתיקה של ראש עיר וכדומה.

בארגונים כגון: אתיקה של צה"ל, אתיקה של ארגון עסקי, אתיקה של ארגון ציבורי, ארגון ממשלתי וכדומה.

כללי האתיקה מהווים מעין מצפן המכוון את בעל המקצוע בעת שהוא מקבל החלטות ומתחבט בדילמות השונות הנקרות בדרכו.

ברוב המקרים האתיקה איננה נאכפת באמצעות סנקציות הקבועות בחוק, אלא באמצעות תהליכים ותגובות במישור הציבורי, החברתי, המקצועי והנורמטיבי.

האתיקה מוטמעת על ידי פעולות של מנהיגות, דוגמה אישית, חינוך, הדרכה וחניכה.

בכל ארגון ובאגודות מקצועיות שונות מנסים לענות על השאלות הללו ולשם כך מנסחים קוד אתי. הקוד האתי אמור לבסס את כבוד המקצוע – המורכב מצניעות מקצועית ומהכרה בגבולות המקצוע ובגבולות היכולת של כל אחד – ומעל הכול הוא אמור להגדיר מהי ההתנהגות הראויה בארגון.

הוא נועד להביא להבנה עמוקה של המטרה שלשמה התאגדו אנשים ונשים בארגון, של האינטראקציות בארגון ושל מבנהו, ושל נושאים שונים כמו סמכות, אחריות וייעוד.

נוסף על כך, הקוד האתי עוסק גם בתפיסות – הוא מנסה לבחון למשל כיצד העובד תופס את עצמו, ומהו המכנה המשותף לכל העובדים במקצוע מסוים בארץ ובעולם

להזמנת פעילויות והרצאות 👇